| راهنمای گردشگری و جاذبه های توریستی اکراین |


1 اطلاعات کلی در مورد اکراین - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
2 کلیسای جامع کی یف - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
3 قلعه آشیانه پرستو - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
4 موزه پیراگووا (پادول) - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
5 باغ گلهای اکراین - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
6 میدان استقلال اکراین - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
7 کلیسای پیچرسکایا لاورا - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
8 موزه ملی جنگ اکراین - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
9 خیابان و کلیسای آندروسکی - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
10 مارینسکی پارک - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
11 قلعه Dniester - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
12 قصر ورونتزوف Vorontsov - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
13 قلعه Lutsk - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
14 قلعه Kamenets Podolsk - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
15 قلعه Khotyn Fortressis - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
16 قصر متروپولیتن - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
17 قصر Kachanivka - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین
18 تونل سبز عشق ( Tunnel of Love ) - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین